Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) is een vereniging die feitelijk bestaat uit alle ouders/verzorgers van leerlingen van de IKC Wiarda en die momenteel wordt geleid door een 6-koppig bestuur. Daarnaast beschikt de OV over een bestand van verschillende ouders die zich hebben aangemeld als ouderhulp (dit kan aan het begin van het schooljaar) om extra hand- en spandiensten te verrichten op school samen met de OV. Het bestuur van de OV coördineert de diverse activiteiten. Naast een voorzitter, secretaris en een penningmeester is een aantal ouderhulpen in dit bestuur vertegenwoordigd.

Het e-mailadres van de OV is: ov.wiardaskoalle@proloog.nl. De samenstelling van de OV is op dit moment als volgt: Annemieke van Brummelen ( voorzitter); Dennis Roskam en Yvonne Smit (penningmeester); Henriette Faber( secretaris); Karolina Koralewska en Bahar Rabius (ouderhulp). Namens het team van IKC Wiarda zal er altijd een collega deelnemen aan de vergadering van de OV. Dit wisselt per keer. De OV vergadert ca. 5 keer gedurende het schooljaar.

Doel Ouderraad

De OV heeft als voornaamste doel het organiseren van activiteiten voor en door de leerlingen. Ook probeert zij de belangstelling en betrokkenheid van de ouders bij de Wiardaskoalle te bevorderen. Daarnaast wil zij graag een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en het team ondersteunen bij het vervullen van hun taken. Tenslotte dient de OV als klankbord voor de MR.

Taken en activiteiten

Tot de taken van de OV behoren het organiseren van diverse activiteiten binnen en buiten de school in overleg met de leerkrachten. Zo organiseert de OV bijvoorbeeld jaarlijks het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasontbijt en de wandeltocht. Bovendien assisteert de OV bij sport- en speldagen, feestelijke ouderavonden en de laatste schooldag.

Algemene Ouderavond

De jaarlijkse algemene ledenvergadering, ook wel de Algemene Ouderavond genoemd, wordt door de OV in overleg met het schoolteam georganiseerd. Op deze avond wordt kort de begroting van de OV behandeld. Tevens wordt op deze avond een onderwijskundig en/of opvoedkundig thema besproken met eventueel een gastspreker.

Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteiten worden gefinancierd door de contributie oftewel de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door de OV geïnd en beheerd en wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten. Het is dus van groot belang dat alle ouders deze contributie jaarlijks overmaken! Zonder dit geld is het niet mogelijk om de diverse activiteiten te organiseren. Ieder jaar wordt de boekhouding van de penningmeester en daarmee het gehele bestuur, gecontroleerd door de kascommissie zodat er toezicht blijft op de uitgaven. De ouderbijdrage vastgesteld op € 17,50 per kind.

U wordt verzocht het verschuldigde bedrag vóór 1 oktober over te maken op ING rekeningnummer NL80INGB0004957802 t.n.v. Ouder Vereniging Wiardaskoalle Goutum onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren). Wanneer uw kind na 1 januari op school komt, kunt u volstaan met het betalen van de helft. Als het betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage voor u bezwaarlijk is, kunt u ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Ook kunt u vertrouwelijk contact opnemen met de directeur, Francien van der Veen. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met een van de bestuursleden van de OV of stuur een e-mail naar ov.wiardaskoalle@proloog.nl

 

 

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie