Missie en visie

Missie

Onze school is een onderdeel van het Integraal Kindcentrum (IKC) waar we opvang en onderwijs bieden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar, waar het kind zichzelf maximaal kan ontplooien tot een compleet zelfdenkend en samenwerkend mens. Ons IKC kenmerkt zich als warm en dorps. Een plek voor ieder kind, met ieder geloof, waar godsdienstlessen aan alle groepen worden gegeven. Binnen ons onderwijs hanteren wij het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind, waar zorg op maat wordt geboden in het kader van Passend Onderwijs. Daarnaast zijn we een ambitieuze dorpsschool met hoge verwachtingen en een passend aanbod voor de kinderen. We willen dat de kinderen naast kennisoverdracht van de leerkracht ook zelf-ontdekkend leren. Dit vindt plaats tijdens het zelfstandig werken in de klas en op de leerpleinen en tijdens projecten, waarbij creativiteit en techniek een plaats krijgen. Hierbij zijn de 21st Century skills onmisbaar. Een belangrijk onderdeel hiervan is ons tabletonderwijs vanaf groep 5 en de inzet van iPads in groep 1 t/m 4. De kinderen zijn door het creëren van eigenaarschap actief betrokken bij hun eigen leerproces en werken zelfstandig en samen in een rijke leeromgeving. Naast veel aandacht aan de kernvakken taal en rekenen hebben we ook oog voor de diversiteit aan talenten. Ieder kind is een talent! Daarnaast benutten we ook de talenten van de leerkrachten, ouders en dorpsgenoten. Naast kennisoverdracht besteden we ook aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. We hebben alle sportclubs- en faciliteiten binnen handbereik en werken samen met de buurtsportcoach. De cultuurcoach zorgt voor een gevarieerd cultureel en creatief programma.

"IKC Wiarda, een ambitieus kindcentrum waar ieder kind groeit en bloeit!"

Onze kernwaarden zijn:

 • Op onze school hebben we oog voor het individuele kind
 • Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (ouders als partners)
 • Op onze school hebben we oog voor een goed pedagogisch klimaat
 • Op onze school heerst een professionele cultuur

Visie op schoolklimaat

Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Om tot bloei te kunnen komen is een veilige omgeving belangrijk. Dit bieden wij middels de Vreedzame School en het Gedrags- en Pestprotocol. Hierdoor kunnen kinderen zichzelf maximaal ontplooien tot een compleet zelfdenkend en samenwerkend mens. Onder de vlag van de Vreedzame School werken we aan normen en waarden, afspraken en regels. Het 4 sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen heeft onze voortdurende aandacht. De driehoek schoolouders-kind is hierbij van groot belang.

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden daarbij pedagogisch en didactisch handelen. Van belang daarbij is:oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • het kind zien en zichzelf laten zien middels kind-gesprekken
 • interactief lesgeven;
 • de leerlingen betrekken bij het onderwijs. Het samen bereiken van doelen.
 • differentiëren gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. De leerling is actief betrokken en eigenaar van zijn/haar eigen leerproces en draagt hierbij een eigen verantwoordelijkheid onder begeleiding van de leerkracht. Hierbij is het zelf ontdekkend leren een onderdeel van dit proces. De diversiteit aan talenten van kinderen, ouders, dorpsgenoten, leerkrachten en omgeving inzetten bij thematisch werken in de klas, op het leerplein en tijdens zelfstandig werken.

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool en tevens de enige school in Goutum. Daardoor hebben we ook een duidelijke dorpsfunctie. Wij zijn er voor ieder kind met ieder geloof. Naast godsdienstlessen aan groep 1 t/m 8 is levensbeschouwelijk onderwijs verweven in onze lessen. We besteden aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen. Wij zien onze school als een gemeenschap waarbij we deel uitmaken van het dorp en van de gemeente. Visie op zorg Wij bieden de leerlingen onderwijs op maat. We werken in de klas op drie niveaus per vakgebied. Naast de reguliere leerlijnen bieden we Passend Onderwijs aan leerlingen die meer zorg nodig hebben. Daarnaast bieden we arrangementen aan voor hoogbegaafden middels specialistische zorg op bestuurlijk niveau.

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de 5 zogenoemde 21st century skills. Om de kinderen optimaal voor te bereiden op de samenleving van de 21e eeuw werken we aan deze competenties. Een belangrijk onderdeel hiervan is de digitale geletterdheid; het effectief en efficiënt gebruik maken van technologie alsook het mediawijs maken.

21st century Skills:

 • creatief denken: out of the box
 • zelfregulatie: zelfstandige en actieve rol van het kind
 • talenten van de kinderen
 • probleem oplossen, doorzetten
 • ICT, robots, programmeren 
 • mediawijsheid

Openbare basisschool

Wij bieden openbaar basisonderwijs. Naast het stimuleren van cognitieve talenten middels de Deltagroep is er ook aandacht en tijd voor de ontwikkeling van talenten op het gebied van sport, natuur en muziek.
Meer informatie

Opvang

Op ons IKC bieden we dagopvang, speelleergroep en BSO (voor- en naschoolse opvang). De opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Sinne kinderopvang.
Meer informatie