IKC raad

Op IKC Wiarda hebben we sinds 2019 een IKC Raad. Dat betekent dat er geen aparte medezeggenschapsraad (school) en oudercommissie (opvang) is. Zo zijn de lijnen kort en kunnen we samen vorm geven aan het beleid van zowel het basisonderwijs en de kinderopvang van het IKC.

De IKC raad bestaat uit 6 ouders, 3 leerkrachten en 2 medewerkers van de kinderopvang.

Schooljaar 2021-2022 bestaat de IKC Raad uit:
Namens IKC Wiarda: Sanne de Jong, Marian Braams, Gerda Bunskoek
Namens Sinne: Rinette Bulthuis, Elsiena Smit
Oudergeleding: Rixt Dijksma (secretaris), Gerard Tadema, Herma Gelderblom, Marit Meekma – van der Wal, Maaike Bangma en Mechiel Zantema (voorzitter)

Bij de oudergeleding werken we integraal samen. Er is wel een praktische verdeling gemaakt in school en opvang. Zo hebben we op alle plekken van IKC Wiarda iemand die goed op hoogte is van wat er speelt.
De verdeling is als volgt:

Maaike: dagopvang,
Mechiel: speelleergroep
Marit: naschoolse opvang.
Herma: kleuters
Gerard: groep 3-5 
Rixt: groep 6-8.

Mocht er iets zijn waarvan de IKC Raad op de hoogte moet zijn, dan is er dus altijd iemand die er dicht op zit en u kunt aanspreken.

Werkwijze
De IKC raad adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
• de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies- en instemmingsrecht. Andersom kan de IKC Raad ook het initiatief nemen om zaken die de school aangaan met de directeur te bespreken (initiatiefrecht).
• actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op IKC Wiarda beïnvloeden.
• een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

De IKC raad vergadert ongeveer zes maal per jaar. Onze vergaderingen zijn openbaar en mogen worden bijgewoond door ouders/verzorgers en personeel. U kunt een verzoek om als toehoorder aanwezig te zijn indienen via: mr.wiardaskoalle@proloog.nl

Naast onze vergaderingen is er ook voortdurend tussentijds contact met de IKC raad en de directie van IKC Wiarda en/of Sinne.

Wat betekent de MR voor mij als ouder/verzorger?
Iedere ouder/verzorger kan via de IKC Raad zijn stem laten horen. De oudergeleding in de IKC raad vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de school en de kinderopvang. Wij behandelen in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: als uw kind gepest wordt op school, dan bespreekt u dat met de leerkracht (en eventueel met de directeur) om samen tot een oplossing te komen. Mocht uit deze gesprekken blijken dat u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. Vervolgens kan de MR aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kan ik de IKC Raad bereiken?
Als u een kwestie heeft voor de IKC Raad schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan door een mail te sturen naar mr.wiardaskoalle@proloog.nl Wij zorgen ervoor dat uw vraag of opmerking de juiste vorm van aandacht krijgt en zullen contact opnemen. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk behandeld worden. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u ook de leden van IKC raad direct aanspreken.